Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. De bewaartermijn van het dossier is 20 jaar. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens • als jouw behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Dit zijn: • naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • eventueel klantnummer • de datum van de behandeling • de prestatiecode van de behandeling (soort behandeling).